Финансирайте проекта си: Зелени финанси за стартиращи фирми

Ключов факт


Има много възможности за финансиране, така че не забравяйте да си направите домашната работа. Финансирането на мерките за устойчиво развитие може да бъде по-лесно, отколкото смятате.
 

Въведение


Инвестирането в енергийно ефективно оборудване обикновено има стабилен бизнес и екологичен смисъл. Съществуват редица финансови схеми, които да помогнат тази инвестиция да стане колкото е възможно по-привлекателна.
 

Препоръки
 

  1. Изследване, свързано с икономии на разходи от спестявания на емисии. Когато излагате бизнес казуса, уверете се, че включвате данни за спестяванията на проект за устойчивост и включете времето за възвращаемост, когато е необходимо / възможно.

 

  1. Вземете няколко оферти от доставчиците. Уверете се, че имате достатъчно предложения, за да получите най-добрата сделка, когато оформите проекта. Също така е разумно да се опитаме да сравним стойностите за икономия на ефективност, предоставени от потенциалните доставчици. Понякога е в техен интерес да преувеличават.

 

  1. Обърнете внимание на възможностите за финансиране на научните изследвания. Има много различни възможности за финансиране и много грантове. Уверете се, че знаете всички възможности. Често грантовете, особено по-големите, осигуряват само част от първоначалните капиталови разходи. Бъдете готови да комбинирате и сравнявате различните варианти за финансиране.
     

Допълнителна информация
 


Възможности за финансиране
 


Може да се окаже трудно да намерите време за проучване на възможностите за финансиране на вашите проекти. Събрахме списък със схеми по-долу, за да улесним процеса.
 


Кредитиране и банкови заеми
 


Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници”  

Фондът насърчава дейностите по повишаване на ЕЕ и производство и потребление на енергия от ВИ - важна стъпка към подпомагането на усилията за намаляване на емисиите на парникови газове. Оказва възмездна финансова помощ за атрактивни за финансиране проекти за ЕЕ на фирми,асоциации на потребители на енергия, малки фирми и физически лица, финансово-кредитни институции (банки) чрез финансови продукти: отпускане на заеми и/или предоставяне на частични гаранции по кредити, отпускани от други финансово-кредитни институции, безвъзмездна техническа помощ по подготовката на проекти за ЕЕ. За допълнителна информация посетете: http://www.bgeef.com
 

Българска банка за развитие (ББР)

ББР ще отпуска 5-годишни инвестиционни кредити при 6% фиксирана лихва за подкрепа на проекти на стартиращи и съществуващи микро и малки компании с изискване за собствено участие – от 10%. По програмата за микрофинансиране могат да кандидатстват всички микро и малки предприятия, занаятчии, земеделски производители и самонаети лица. ББР ще предлага 2 вида кредитни продукти – кредит „Развитие”, който е за съществуващи фирми и кредит „Стартиращ бизнес” – за реализиране на нови бизнес идеи. За допълнителна информация посетете:  www.bbr.bg.
 


Грантове и съфинансиране
 


Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома (REECL)

Програмата REECL предоставя освен на домакинства и сдружения на етажни собственици и на фирмиза различни услуги като електроснабдяване, газоснабдяване, професионални домоуправители, ЕСКО, предприемачи и строители от цялата страна възможност да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата. За допълнителна информация посетете: http://reecl.org.
 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от ЕФРР

Приоритетна ос 3: Енергийна и ресурсна ефективност

ИП 3.1: Енергийни технологии и енергийна ефективност;

Предприятията  се подкрепят за мерки с потенциал за енергийни спестявания, на база енергиен одит.

ИП 3.2: Ресурсна ефективност.

Цели се повишаване на ресурсната ефективност и информираност на предприятията относно възможностите й чрез подкрепа на дейности свързани с увеличаване оползотворяването на отпадъци и намаляване на тяхното образуване, намаляване разходването на суровини и материали чрез пилотни и демонстрационни инициативи.

За допълнителна информация посетете: http://www.opcompetitiveness.bg.

 

Съвет на деня
Ползвайте LED !! Това ще ви донесе ползи от гледна точка на качеството на светлината, енергийната ефективност, продължителността на живота, цена,  способност за затъмняване и разнообразие!

Беше ли полезен?