Партньори

Партнъори в консорциума

Europa Media (EM) е независимо МСП с нестопанска цел, ангажирано в делата на Европейския съюз, по-специално в политиките на ЕС за научни изследвания и иновации, програми и проекти. През последните 12 години Europa Media участва активно във финансирани от ЕС научноизследователски и иновационни проекти като координатор или партньор в широк спектър от области, включително международно сътрудничество в изследванията, обучение през целия живот, предприемачество, основана на знанието био-икономика, здравеопазване, околна среда и информационни и комуникационни технологии (ИКТ). В тези проекти нашият екип е изпълнявал различни роли, включително подкрепа за координация и използване на резултатите от научните изследвания и иновации, прилагане на съвременни средства за разпространение и комуникационни дейности, развитие и внедряване на уеб-базирани платформи и проектиране и предоставяне на иновативни обучения и програми за изграждане на капацитет . EM е координатор на проект START2ACT.

Geonardo е инженерингова и консултантска компания, предоставяща авангардни решения в областта на енергетиката, околната среда и устойчивото развитие. От създаването си през 1999 г., Geonardo се превърна във водещо МСП в Централна и Източна Европа с богат опит в изготвянето и изпълнението на научноизследователски и иновационни проекти по програми на ЕС, по-специално рамковите програми (FP5 / 6/7 и Хоризонт 2020), Intelligent Energy Европа (IEE) и програма LIFE.

Geonardo осигурява технически консултантски услуги, специализирани в областта на възобновяемите енергийни източници, приложения за енергийна ефективност, суровини, ефективно използване на ресурсите и управление на околната среда, провежда проучвания и оценки на въздействието и разработва и прилага иновативни обучения, изграждане на капацитет, институционално укрепване, както и дийствия за информиране и разпространение.

Carbon Trust е компания с нестопанска цел, с мисия да ускори прехода към устойчива, нисковъглеродна икономика. Carbon Trust предоставя специализирана подкрепа за бизнеса и публичния сектор, за да спомогне за намаляване на въглеродните емисии, за икономия на енергия и комерсиализиране на нисковъглеродните технологии. Трите области на дейност на  Carbon Trust са: 
 

Съвети: Съветва бизнеса, правителствата и публичния сектор за възможностите им за устойчив, нисковъглероден свят 

Технологии: подпомага разработването и внедряването на нисковъглеродни технологии и решения,  от енергийна ефективност - до възобновяема енергия; и 

Отпечатък: измерва и удостоверява екологичния отпечатък на организацията, продуктите  и услугите й. 

CentERdata е изследователски институт с нестопанска цел, който се намира в кампуса на  Университета Tilburg (Холандия). Институтът е специализиран в изследвания на поведенческа политика и събиране и анализиране на данни. Фокусът е главно върху (поведенческа) икономика, изследване на потребителите, образование, пазар на труда, проучвания за ефективност и пенсии и социално осигуряване. Изследователите използват авангардни (експериментални) методи, проучвания и иконометрични техники, за да анализират и профилират поведението. Изследването, проведено от групата за изследване на потребителите  е разнообразно по отношение на теми и методология, но общото е високата степен на обществено значение. CentERdata най-вече работи за университети, изследователски платформи, за Европейската комисия, национални министерства и браншови организации.
ENVIROS s. r. о. със седалище в Прага, Чешката република, е една от водещите консултантски компании, предоставящи помощ най-вече в областта на енергетиката, околната среда и бизнес консултации в Чешката република, Централна и Източна Европа, но и в други части на света. Мажоритарният акционер на ENVIROS, S. R. о. е базираната във Великобритания ENVIROS Глобъл Лимитед. В ENVIROS s.r.o. работят постоянно 44  квалифицирани експерти и над 30 експерти на свободна практика  с разнообразен опит и подготовка. Във фирмата работят 12 енергийни одитори, оторизирани от Министерството на промишлеността и търговията. 
Главното професионално и научно предизвикателство за Енергийния институт Hrvoje Pozar (EIHP) е трансформирането на енергийната си*стема в отворен енергиен пазар, регулиран легално и базиран формално на европейското законодателство. След приемането на Република Хърватия в ЕС, обхватът на дейност на института се насочи към визията за енергийно развитие в ЕС и Хърватия до 2050 година, което изисква подобряване на метода за планиране на енергийната система, подсистеми, мрежи и пренос на всички форми на енергия, както и изграждане на капацитет за правни, институционални и организационни промени в енергийната система. Обучение и осигуряване на информация са все по-важни дейности на института, което изисква постоянно професионално обучение на експертите и активното им участие в обучение на други лица. Стратегическа цел на института е да бъде признат за експертен център по енергийно планиране и анализ в по-широк регион.
СОФЕНА е неправителствена организация с нестопанска цел, създадено през 2001 г., за да подпомага Столична община в разработването на устойчива енергийна политика. Тя осигурява оценки на консумацията на енергия и на потенциала на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Агенцията работи за насърчаване на холистичния подход за енергийно ефективно обновяване и строеж на нови сгради, внедряване на енергийно управление и системи за мониторинг в сгради и предприятия, обучение и насърчаване на енергийно ефективни мерки и възобновяеми енергийни източници. СОФЕНА има опит в енергийното обследване и анализ на сградния фонд, както и в областта на ИКТ за управление на енергията и мониторинг. СОФЕНА организира обучения, местни устойчиви енергийни форуми, информационни дни, дискусии със заинтересованите страни. Тя организира кампании за гражданите, за да повлияе върху тяхното поведение и да ги информират за енергоспестяващи практики. Агенцията инициира проекти за енергийна ефективност в общински, жилищни, промишлени и административни сгради. СОФЕНА има повече от 10 години опит като водещ партньор на национални проекти и успешно участва като партньор в повече от 15 международни проекти по SAVE II, ALTENER, Intelligent Energy Europe (IEE) и Програмата за транснационално сътрудничество за Югоизточна Европа. 

SIEA е създадена през 1999 година като професионална агенция при Министерството на икономиката. Тя е център по компетентност за енергийна ефективност, енергийни иновации и възобновяема енергия. SIEA e също така изпълнителната агенция за Структурните фондове на ЕС и други финансови механизми. Тя функционира като национална енергийна агенция и добре познава словашкия енергиен пазар и участниците му, вземащите решения, компаниите, професионалистите, асоциациите и всички в сферата на енергията, както и на енергийната ефективност и възобновяеми източници. Специално внимание се обръща на обучението и информационните семинари за професионалисти, а така също и за широката публика, която се интересува от рационално използване на енергията и от по-широкото прилагане на възобновяеми енергийни източници. Изпълнявайки задачите на Министерството на икономиката, агенцията участва в подготовката на енергийната политика, енергийните закони и наредби, следи и наблюдава развитието на енергийния сектор, както търсенето, така и предлагането.

Отделът по иновации при SIEA създава аналитично звено на Министерството на икономиката и разработва в сътрудничество с Министерството на образованието Стратегия за интелигентна специализация  на Словашката република. Отделът за иновации участва също в международни проекти на две нива (Иновационна политика и развитие на клъстерите, т.е. ACE, КЛЪСТЕР COOP, CENTRAMO).

ENERO е независим център с нестопанска цел за техническа консултация и изследователска дейност в областта на енергетиката, създаден през 1999 г. Дейността му се фокусира върху възобновяемите източници на енергия и повишаването на енергийната ефективност, привличането на високо квалифицирани експерти в иновативни енергийни технологии и управление на европейски И & Р проекти. ENERO е член на множество европейски проектни консорциуми  в рамките на 5-та, 6-та и 7-ма рамкови програми за научни изследвания и развитие, вижте - Програмата за транснационално сътрудничество  за Югоизточна Европа, IEE - Интелигентна енергия за Европа. Целите на ENERO включват изследвания и развитие в областта на енергетиката и технологичния трансфер на нови и ефективни технологии от други страни от ЕС, както и тяхното изпълнение в Румъния в областта на производство, транспорт ,дистрибуция, доставка и използване на електрическа и топлинна енергия, не - конвенционални и възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, пасивна къща, и т.н. 

KAPE е създадена на 15 април 1994 г. с акт на полското правителство в резултат на споразумение на акционерите за прилагане на националната енергийна политика. Основен акционер на KAPE е Националния фонд за опазване на околната среда и управлението на водите. Агенцията е създадена като акционерно дружество и в съответствие с Гражданския кодекс се придържа към принципите на свободния пазар. KAPE също осъществява задачи с характер на обществена услуга с нестопанска цел.

KAPE популяризира и прилага стандарти и практики на световно ниво в областта на енергийната ефективност и устойчивото развитие, въз основа на които ние създаваме оптимални решения за енергийна ефективност на нашите клиенти. Нашата стратегическа цел е в подкрепа на конкурентен растеж на полската икономика чрез подобряване на енергийната ефективност по отношение на правилата за устойчиво развитие. KAPE предлага комплексни консултантски услуги и обучение в областта на енергийната ефективност и устойчиво развитие за фирми и сградния сектор. Агенцията също така предоставя експертиза за полското правителство и общините и провежда дейности в областта на възпитанието и насърчаването на рационално използване на енергията и развитие на възобновяеми енергийни източници.

Белгия се надява да подкрепи голям брой стартиращи фирми и инициативи, за предприемачите на които е трудно да намерят подходящата мярка или контакт в най-правилния момент. През 2012 г. стана ясно, че трябва да се обединят силите най-вече в Белгия, за да имаме шанс да устоим на глобализираната и бързо променящата се технологично сцена. След няколко успешни пилотни проекти мисията стана ясна. За да се отговори на предизвикателството, 12 опитни предприемачи основаха организацията с нестопанска цел през март 2013 г. и много стартиращи организации се включиха, като мрежата се разрастна в цяла Белгия и съвместно се развиват дейности.

Startups.be сега обединява над 85+ такива организации, активно подкрепящи (стартиращи) технологични предприемачи, чрез коучинг и обучение, инкубация, акселерация, работа в мрежа и пичинг възможности, опит в съответните области или финансиране. Чрез тази инициатива правителствени агенции, федерации, градове, институциите на знанието, както и инициативи за предприемач-за-предприемач и доброволни организации обединяват усилията си за изграждане на основите от следващата генерация на икономика на знанието. Ние помагаме на технологичните предприемачи да бъдат успешни чрез качествено осигуряване на достъп до доставчици на услуги, бизнес партньори, клиенти и инвеститори. Чрез нашата съвместна мрежа, ние свързваме стартиращи компании и технологии, създаваме критична маса и международно представяне и подпомагаме развитието на предприемаческия климат.

Кооперативни партньори на проекта START2ACT

Консорциумът START2ACT работи в тясно сътрудничество със следните организации на равнище държави-членки и на равнище ЕС, за да ангажира новосъздадените предприятия и младите МСП в предприемането на действия по отношение на енергийната ефективност в офис средата.

Комитет на заинтересовани страни

Членовете на Комитета подкрепят проект START2ACT от началната му фаза до изпълнението му за постигане на проектните цели. Те играят съществена роля, тъй като аспектите им се вземат под внимание по време на изпълнението на проекта, а и така също те съдействат на партнъорите за успешното ангажиране на млади МСП и стартъпи в действия за енергийна ефективност.

Съвет на деня
Ползвайте LED !! Това ще ви донесе ползи от гледна точка на качеството на светлината, енергийната ефективност, продължителността на живота, цена,  способност за затъмняване и разнообразие!

Беше ли полезен?